Lidmaatschap

Uit Catena Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Consequenties der lidmaatschap

Uitschrijven

  • Brief met daaronder een handtekening en datum.
  • Tekst met de strekking dat je lid af wilt worden.
  • Aangeven of je reunist wilt worden.

Statuten

Het volgende staat in de Statuten over Lidmaatschap.

Artikel 7

Lid 1: De vereniging kent de volgende lidmaatschapsvormen:
a. gewone leden;
b. aspirant-leden;
c. reünisten;
d. ereleden;
e. andere lidmaatschapsvormen.
Lid 2: De vereniging kent ook donateurs.
Lid 3: De reglementen geven nadere bepalingen over de lidmaatschapsvormen en het donateurschap.
Lid 4: aspirant-lidmaatschap staat open voor:
a. Anderen, die een met redenen omkleed verzoek tot aspirant-lidmaatschap indienen bij de secretaris van het bestuur. Dit verzoek moet worden goedgekeurd door het bestuur. Het bestuur brengt deze beslissing beargumenteerd ter kennis aan de algemene ledenvergadering.
b. Studerenden aan de Universiteit Leiden die de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt;
c. Studerenden aan andere universiteiten en instellingen voor hoger beroepsonderwijs die de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt;

Reglementen

Het volgende staat in de Reglementen over Lidmaatschap.

Artikel 1

Gewone leden zijn zij, die overeenkomstig artikel 9 van de reglementen zijn geïnaugureerd. aspirant-leden zijn zij, die zich als gewoon lid hebben aangemeld, maar nog niet zijn geïnaugureerd.

Delete.png NB: deze pagina is voorgedragen voor verwijdering!

Het volgende is als reden opgegeven: Reglementen op pagina mogelijk inaccuraat. Voortaan te vinden in PDF ipv pagina's

is daartoe geplaatst in de categorie:Verwijderen.

Alleen voor admins: verwijder deze pagina

Delete.png


Artikel 2

  1. Inschrijving voor het aspirant-lidmaatschap staat open voor hen, die voldoen aan de voorwaarden genoemd in de artikel 7, lid 2  van de Statuten.
  2. Het aspirant-lidmaatschap staat niet open voor hen, die nog niet aan hun financiële verplichting uit een vorig lidmaatschap van de vereniging voldaan hebben.

Artikel 3

Aanmelding voor het lidmaatschap is het gehele jaar door mogelijk. Inschrijving dient te geschieden onder opgave van de door het bestuur vastgestelde gegevens. Het nieuwe aspirantlid ontvangt op zo kort mogelijke termijn een digitaal exemplaar van de Statuten en reglementen van de vereniging. Hij wordt erop gewezen dat hij kennis dient te hebben van deze Statuten en reglementen.

Artikel 4

  1. Elk lid heeft zich te onthouden van daden die in strijd zijn met de Statuten en reglementen van de vereniging en die welke de goede naam van de vereniging in opspraak zouden brengen.
  2. Een lid dient zich van iedere gedraging te onthouden, ook als deze niet in lid 1 van dit artikel verboden is, waarvan hij redelijkerwijs kan verwachten dat deze niet door de vereniging getolereerd kan of zal worden.
  3. Bij overtreding van bovenstaande bepalingen in dit artikel door een aspirantlid kan het bestuur onmiddellijk het aspirant-lidmaatschap vervallen verklaren.

Artikel 5

Het is leden in geen geval toegestaan een beroep te doen op de verenigingsfinanciën.

Artikel 6

  1. Elk lid is verplicht veranderingen van persoonlijke gegevens binnen twee weken schriftelijk door te geven aan de secretaris van het bestuur.
  2. Het bestuur en enig ander lid van de VSL Catena mogen gegevens van leden aan medeleden verstrekken, tenzij hier nadrukkelijk geen toestemming voor is gegeven. In dat geval worden de gegevens niet (meer) opgenomen in de telefoonlijst, mailinglijst en/of almanak. Het bestuur noch enig ander lid van de VSL Catena mag gegevens van leden aan niet-leden verstrekken, tenzij daar, in dat specifieke geval, uitdrukkelijk wel toestemming voor is gegeven door het desbetreffende lid.